* ดอยภูเงิน *
     
จากวันวานถึงวันนี้  ::::  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
          

   

                   
พระครูขันตยาภิรมณ์  อดีตเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด พาคณะศรัทธาเริ่มสร้างให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำอำเภอ
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จากสภาพป่าที่เหลือต้นไม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ดอยภูเงิน
             

   

 
ศาลาหลังเก่าที่ใช้ในการทำบุญ สวดมนต์  รักษาศีล ฟังธรรม
                      

  

                    
  พระอาจารย์ เงิน  อกิญฺจโน  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  ใด้มาอยู่จำพรษาในปี ๒๕๔๓ 
และนำศรัทธาพุทธบริษัทพัฒนาวัด สานต่อการปฏิบัติธรรม  กิจกรรมบุญเผยแผ่หลักธรรมวินัย
                  

      
เมื่อวันวาน
     
        

          
ในวันนี้
  

 

 

 

 

 

 

 

      

  


วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
   .
www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :   pngoen@hotmail.com   โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๐๒๖๖๐   . ๐๘๗ ๒๐๔๕๗๑๖